نادیه ندیم ورزشکار افغانستانی که اکنون در تیم ملی فوتبال زنان دانمارک بازی می کند می گوید: مشکلات جنگ، ویرانی و ترک وطن باعث شد تا در دانمارک پناهنده شود و در همان جا به تیم ملی فوتبال زنان دانمارک دعوت شود.
او سیزده سال است که در دانمارک زندگی می کند و فوتبال را در اردوگاه های پناهجویان افغانستانی در این کشور آموخته است.
نادیه الفبای فوتبال را در یک باشگاه فوتبال که در نزدیکی کمپ شان بود فرا گرفت و برای رسیدن به دنیای حرفه ای فوتبال فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است.
وی در سال ۲۰۰۸ شامل تیم ملی فوتبال زنان دانمارک شد و برای اولین بار در ترکیب تیم ملی در برابر آمریکا به میدان رفت.
او می گوید: تلاش می کند تا اندوخته های حرفه ای اش را در اختیار دختران افغانستانی قرار دهد.

nadi

Writer بتاريخ اسد - ۹ - ۱۳۹۲

نظرات مسدود است.

حامیان